fbpx
... od poznání k porozumění
 

Přihláška do jazykového kurzu

Údaje označené červenou hvězdičkou musí být vyplněny.

Osoba - firma


Kontaktní informace


Kurz výuka

Vyberte prosím preferovaný typ kurzu!

Forma úhrady

Subjekty nevyžadující fakturu - jako variabilní symbol zadejte „telefon1“ (viz výše)

Poznámka

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatelem se rozumí tato společnost:
Mgr. Diana Cepníková, Reston – jazykové kurzy,
Mírové náměstí 23/15, 41201 Litoměřice, IČ: 61349101, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Litoměřicích

Tyto obchodní podmínky jsou vydané
podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (přihlášky).

Čl. II Předmět plnění

1. Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

2. Výuka cizích jazyků je rozdělená do několika typů (kurz, individuální výuka, příprava ke zkouškám a certifikátům atd.) Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele.

Čl. III Všeobecná ujednání

1. Dodavatel se zavazuje ke splnění podmínek výuky uvedených v přihlášce. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2. Objednavatel je povinen dodržet smluvní harmonogram výuky a sjednané platební podmínky (dodržet splatnost faktur).

3. Objednavatel na základě seznámení s obsahem výuky souhlasí se zařazením do kurzu odpovídajícího konkrétnímu stupni podle společného evropského referenčního rámce (SERR).

Čl. IV-A Realizace výuky kurzů

1. V případě semestrálních kurzů probíhá výuka 1× týdně po dobu 18 týdnů, a to od září do ledna a od února do června každého roku. Konkrétní termíny začátku a konce kurzu jsou uveřejněny na webových stránkách dodavatele. Délka výukového bloku je 55 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

2. V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu (dále jen kurzovné).

3. Prázdniny v jazykové škole Reston nemusí být shodné s prázdninami ve státních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informováni, nejpozději však 3 pracovní dny předem.

4. V případě neuskutečnění výuky z důvodu překážek ve výuce ze strany dodavatele se dodavatel zavazuje nabídnout alespoň dvě různé alternativy náhrady neuskutečněné lekce.

5. V případě, že se objednatel nedostaví z jakýchkoliv důvodů na výuku, nevzniká mu nárok na náhradu.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (3 studenti). Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

7. V případě letních jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je dotace kurzů odlišná od semestrálních kurzů a je vždy uvedena ve specifikaci kurzu.

Čl. IV-B Realizace individuální/tandemové výuky

1. Termín a náplň individuální/tandemové výuky je vymezen specifikací v přihlášce.

2. V případě výhodného balíčku 10-Pack se odběratel zavazuje uhradit sjednaný poplatek za výuku před jejím začátkem.

3. Odběratel může dohodnutou lekci bezplatně zrušit, a to v předstihu alespoň 24 hodin před jejím začátkem. Tuto předplacenou lekci může přeložit na jiný vhodný termín v rámci stejného měsíce.

4. V případě, že objednatel zruší lekci v kratším termínu, než 24 hodin dopředu, nebo se nedostaví z jakýchkoliv důvodů na výuku, nevzniká mu nárok na náhradu.

5. Výhodný balíčkek 10-Pack má platnost 11 týdnů od jeho vystavení.

Čl. V Kurzovné a poplatek
za individuální/tandemovou výuku

1. Výše kurzovného/poplatku je uvedena na přihlášce.

2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (viz přihláška), výukové materiály, pomůcky a materiální a technické vybavení učeben při výuce.

3. Učebnice není zahrnuta v ceně.

4. Všechny ceny jsou uvedeny na webu dodavatele. Sjednaná smluvní cena je vyčíslena v přihlášce.

Čl. VI Platební podmínky

1. Při objednávce kurzu je potřeba zaplatit kurzovné v plné výši, a to nejpozději do 10 dnů od začátku docházky do kurzu, a to ve 100% výši.

2. Splátkový kalendář je možno sjednat individuálně v kanceláři školy. Při úhradě splátkou je celková výše kurzovného cca o 10% vyšší, než při platbě v řádném termínu.

3. V případě intenzivních jazykových kurzů (měsíční a kratší) je odběratel povinen uhradit kurzovné v plné výši před zahájením kurzu.

4. V případě, že objednavatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev (viz. čl. VII. VOP), je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (slevová poukázka atd.). Sleva nebude proplácena zpětně.

5. Kurzovné a poplatek za individuální výuku je možné uhradit těmito způsoby: hotově (v kanceláři dodavatele), bankovním převodem.

6. Na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) dodavatel vystaví daňový doklad v okamžiku objednání kurzu, tj. po podpisu závazné přihlášky objednatelem a na vyžádání jej poskytne objednateli.

Čl. VII Slevy z kurzovného

1. Dodavatel nabízí různé typy slev: všechny aktuální slevy jsou uvedené na webových stránkách dodavatele.

2. Slevu nelze uplatnit zpětně.

3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

Čl. VIII Kvalita výuky
a lektorské zajištění výuky

1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace kurzu.

2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

5. Minimální počet osob v kurzu jsou 3, maximální počet je 7.

Čl. IX Reklamace

1. Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně v provozovně dodavatele, kde výuka daného kurzu probíhá (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři).

2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu kurzovného na individuální výuku či uložení do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce).

3. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (při nutnosti prověřit důvody uvedené v reklamaci např. v podobě distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům, provedení hospitace, konzultace s daným lektorem apod.). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace.

4. Garance správné úrovně kurzu, tj. možnost reklamace objednatele s ohledem na vhodnost objednatelem zvoleného kurzu k jeho dosavadním jazykovým znalostem, se vztahuje pouze na objednatele, který si před objednáním příslušného kurzu vyplnil online test poskytnutý dodavatelem a zapsal se do kurzu dle výsledku tohoto testu. V případě reklamace klientem, který se do kurzu přihlásil bez vyplnění online testu či do jiné úrovně, než které dosáhl v testu, je dodavatel oprávněn tuto reklamaci okamžitě odmítnout.

Čl. X Uznání reklamace

1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle, než 6 týdnů, vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením těchto skutečností, nebude na tyto brán zřetel.

3. Dodavatel není odpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu (viz čl. IV)

Čl. XI Lhůta k uplatnění reklamace

1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetí vyučovací lekce po zahájení kurzu. Pokud odběratel zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta.

2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Čl. XII Porušení smlouvy, zrušení objednávky

1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po podpisu závazné přihlášky avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50%.

2. Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).

3. Požadavky na změnu nebo zrušení objednávky musí objednatel podat vždy písemně. Žádost je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Čl. XIII Osobní údaje objednatele

1. Objednatel dává odesláním objednávky nebo podpisem přihlášky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

2. Objednatel podpisem stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu neurčitou.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat.

4. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dodavatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR.

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2019.

 

Zadejte prosím kontrolní kód a odešlete přihlášku

Pro možnost odeslat přihlášku je bezpodmínečně nutné potvrdit svůj souhlas s obchodními podmínkami.

 

instagram colorfacebook color