fbpx
... od poznání k porozumění
 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve prospěch subjektů údajů (třetích osob), které Mgr. Dianě Cepníkové (Reston) jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

1. Obecné informace

Mgr. Diana Cepníková
Jednatelka školy Reston.cz s.r.o.
Mírové náměstí 23/15
412 01 Litoměřice

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): info [AT] reston [DOT] cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností, a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR),
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR),
 7. právo podat proti Mgr. Dianě Cepníkové stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

 Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a to prostřednictvím e-mailu na adrese info [AT] reston [DOT] cz.

Pokud klient svůj souhlas neodvolá, je doba, po kterou budou osobní údaje účastníků kurzů školy Reston.cz uchovávány, maximálně 5 let v případě seznamů zapsaných studentů, a maximálně 10 let v případě vystavených faktur.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Mgr. Diana Cepníková bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

Veškeré písemné dokumenty budou uloženy v zamykatelné kanceláři v místě trvalého bydliště Mgr. Diany Cepníkové a veškeré elektronické údaje budou v zaheslovaném počítači umístěném na téže adrese, či na Google drive dostupné pouze na heslo, které zná pouze Mgr. Diana Cepníková, dále toto heslo zná office managerka a asistenka.

2. Informace pro účastníky kurzů jazykové školy Reston

Účel zpracování
 1. Pro zapsání do našich kurzů jsou zapotřebí kontaktní údaje nutné pro následnou komunikaci s účastníkem kurzu, zasílání informací ohledně jeho přijetí či nepřijetí a pro platbu zápisného, tedy pro vystavení a zaslání faktury. Dále potřebujeme účastníkům kurzů zasílat informace o průběhu kurzů.
 2. Seznam u nás zapsaných studentů je neveřejný, nachází se v on-line systému administrace školy, přístup do tohoto seznamu má pouze ředitelka Mgr. Diana Cepníková, asistentka a office manager pomocí hesla. Každý lektor má přístup ke jménům, telefonním číslům a e-mailovým adresám svých studentů. Tyto kontakty lektor využívá pro běžnou komunikaci se studenty, tedy pro zasílání domácích úkolů či důležitých informací o konání lekcí. (Jedná se o oprávněný zájem) Dále může lektor tyto údaje využít k běžné mezilidské komunikaci na základě vzájemného vztahu, který mezi lektorem a jeho studenty vzniká.
 3. Žádné tištěné seznamy celých jmen studentů neexistují. Třídní knihy obsahují pouze křestní jméno a počáteční písmeno příjmení, nemohou tak být považovány za seznam osobních údajů.
 4. Seznamy studentů s osobními údaji v elektronické podobě s kontaktními údaji si uchováváme maximálně po dobu 5 let, pokud si student nevyžádá dřívější výmaz. Tyto údaje však od 4 měsíců po skončení kurzu žádným aktivním způsobem nevyužíváme, a to ani pro propagaci našich aktivit. Seznamy bývalých studentů slouží pouze pro případnou kontrolu či naši interní statistiku, či pro případ, že by si student přál zjistit, do kterého kurzu k nám dříve chodil.
 5. Vystavené faktury se nacházejí v elektronické formě v zaheslovaném počítači v kanceláři ředitelky. Tištěné i elektronické faktury si uchováváme po dobu 10 let.
 6. Kontaktní údaje našich studentů se neposkytují žádným dalším příjemcům.

 3. Právní základ pro zpracování

 1. V případě uchazečů o kurzy je potřeba vyplnění závazné přihlášky, jejíž součástí je vyplnění těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturační adresa). Odesláním přihlášky spolu se souhlasem s obchodními podmínkami a se zpracováním údajů vzniká právní vztah v podobě zapsání na kurz a závazek uhradit kurzovné (více informací v našich obchodních podmínkách). Pokud nedojde k poskytnutí požadovaných údajů v přihlášce, nelze vstoupit do smluvního vztahu a poskytovat plnění, jelikož jazyková škola Reston nebude znát totožnost a údaje o druhé straně.
 2. V případě zasílání informací o kurzech, navazujících kurzech a aktivitách školy v průběhu kurzu, na který je student zapsán, a po dobu následujících 12 měsíců po jeho skončení, se jedná o oprávněný zájem. Pokud však dotyčný člen nebude mít zájem na zasílání takových informací, bude na jeho žádost z databáze vyřazen. Pro toto vyřazení stačí napsat e-mail na adresu info [AT] reston [DOT] cz.
 3. Příjemcem údajů (nikoliv zpracovatelem) může být rovněž správce webových stránek školy.

 4. Informace pro účastníky kurzů a dalších akcí školy Reston o zpracování jejich osobních údajů na fotografiích a audiovizuálních záznamech z těchto událostí

Účelem zpracování je
 1. dokumentace a archivace akcí školy Reston,
 2. prezentace aktivit školy na webových stránkách a sociálních sítích.
Právním základem je
 1. souhlas subjektů údajů, tj. návštěvníků kurzů s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zveřejnění bude na stránkách www.reston.cz a Facebooku (na facebookové stránce školy Reston) Tyto záznamy jinak budou uloženy na zabezpečených PC v kanceláři Mgr. Diany Cepníkové, s omezeným přístupem (za pomocí hesla do firemních počítačů) a tímto budou dodržena organizační a technické zabezpečení požadované GDPR.

V případě, že si účastník kurzu zachycený na fotografii či audiovizuálním záznamu bude přát výmaz fotografie či videa z webových stránek či z Facebooku, stačí nám to napsat na e-mail info [AT] reston [DOT] cz a my mu samozřejmě vyhovíme. Stejně tak nám může účastník napsat, že si nepřeje být fotografován či natáčen a že si nepřeje, aby fotografie či videa s ním byly zveřejňovány a my toto přání samozřejmě budeme respektovat. 

instagram colorfacebook color